Menu Zamknij

Katechizm Bierzmowanych

Prosimy o zapoznanie się z Małym Katechizmem oraz podstawowymi informacjami na temat naszej wiary. Kolejny materiał zamieścimy w piątek 11.12.2020 r. 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja,

jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Całym sercem skruszonemu

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

TRZY CNOTY BOSKIE (TEOLOGALNE)

Wiara. Nadzieja. Miłość.

TRZY OSOBY BOSKIE (TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

CZTERY CNOTY GŁÓWNE (KARDYNALNE)

Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

DOBRE UCZYNKI

Modlitwa. Post. Jałmużna.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Mądrość.
 2. Rozum.
 3. Rada.
 4. Umiejętność.
 5. Męstwo.
 6. Pobożność.
 7. Bojaźń Boża.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 1. Grzeszyć, licząc zuchwale na Miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w Miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

GRZECHY CUDZE

 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzeszyć.
 3. Zezwalać na grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać za grzech.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NASZEJ WIARY

 

PAN BÓG

1) Kim jest Bóg (istota Boga)?

 • Pan Bóg powiedział o sobie „ Jam jest który jest”. Jest więc jedyną istotą , która swego istnienia nie zawdzięcza nikomu.
 • Jest Duchem nieskończenie doskonałym, który posiada, wszystkie doskonałości w stopniu najwyższym.
 • Bóg jest Stwórcą nieba i ziem.
 • Bóg jest naszym Ojcem, od którego każdy z nas otrzymał duszę nieśmiertelną.

2) Jaki jest Bóg?

Poznawalny – mówi nam o sobie, zaprasza nas do przyjaźni ze sobą

Przystępny – zachęca nas do rozmowy ze sobą, chce byśmy Go angażowali w swoje życie

Wybacza, miłosierny – nie przymyka oczu na grzech, jest gotów osądzić i potępić człowiek za jego przewinienia, oferuje nam przebaczenie, jeśli chcemy budować z nim przyjaźń

Twórczy – ma moc przywoływania rzeczy do istnienia

Szczery – wszystkie jego obietnice są pewne i niezawodne

Kompetentny – jego mądrość nie ma ograniczeń

3) Przymioty Boga

Wieczny – był, jest, będzie

Wszechmocny – czyni co chce

Niezmienny – zawsze ten sam

Najmądrzejszy – to co robi jest mądre i dobre

Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi

Najsprawiedliwszy – za dobro wynagradza, za zło karze

Najmiłosierniejszy – pragnie mego zbawienia

 

JEZUS CHRYSTUS

4) Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5) Życie Jezusa z Nazaretu.

Ojczyzną Jezusa była Palestyna, która za Jego czasów znajdowała się pod panowaniem cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta. Rządził w niej król Herod Wielki. Jezus narodził się pod koniec jego życia. Matką Jezusa była Maryja poślubiona Józefowi z rodu Dawida. Józef był z zawodu cieślą. Jezus należał do wybranego narodu i choć był Synem Bożym podlegał przepisom prawa Mojżeszowego. Wzrastał i wychowywał się w mieście Nazaret. Prowadził życie ludzi ubogich. W Nazarecie miał krewnych, których według zwyczajów żydowskich Ewangelia nazywa „braćmi i siostrami”. Za rządów cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, zaczął nauczać łudzi. Miał wtedy około 30 lal. Jak wielu innych wędrownych nauczycieli nauczał w całej Palestynie. Głosił, że nadeszło Królestwo Boże i że przy szedł zbawić ludzi. Swoją naukę popierał niezwykłymi znakami (cuda). Gromadził wkoło siebie uczniów, a z nich wybrał dwunastu, zwanych apostołami. Po jakimś czasie, nie dłuższym niż trzy łata od rozpoczęcia nauczania został Jezus wydany przez arcykapłanów Annasza i Kajfasza Piłatowi, który Go skazał na śmierć krzyżową. Umarł na krzyżu, ciało Jego złożono w grobie. Trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazał się kilkakrotnie apostołom i innym uczniom. Wreszcie odszedł do Ojca, poleciwszy wpierw uczniom, aby głosili Jego naukę wszystkim narodom.

 

DUCH ŚWIĘTY

6) Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna, jest Im równy. Duch Święty zstępuje na nas już w czasie chrztu świętego, a w szczególny sposób napełnia nas Sobą w sakramencie bierzmowania.

7) Kiedy ukazał się Duch Święty?

Duch Święty ukazał się po raz pierwszy w czasie chrztu Jezusa nad rzeką Jordan. Choć wzmianki o Duchu Ś1-5więtym mamy także w ST

8) Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Chrystusa.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA

9) Kim jest Najświętsza Maryja Panna?

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą, bo urodziła i wychowała Syna Bożego. Czcimy więc Ją jako Bogarodzicę.

 

OBJAWIENIE

10) Co to jest Objawienie Boże?

Niewidzialny Bóg zwraca się do ludzi objawiając Siebie przez słowa i czyny, ujawniając postanowienia swej woli zarówno te, które w sposób naturalny mogą być poznane. Najgłębsza prawda, o Bogu i zbawieniu człowieka ujawnia się nam przez Osobę Jezusa Chrystusa („Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie”).

11) Co to jest Pismo Święte?

To zbiór ksiąg napisanych przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego i przez Kościół katolicki uznane za Słowo Boże.

12) Co to znaczy, że Pismo Święte jest natchnione?

Bóg udzielił autorom Pisma Świętego pomocy, aby spisali to, co sam Bóg chciał przekazać ludziom dla ich zbawienia.

13) Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte zawiera 73 księgi.

Stary Testament – 46 ksiąg.

Nowy Testament – 27 ksiąg.

 

GRZECH

14) Co to jest grzech?

Grzech jest to  myśl, czyn, słowo, przeciwne prawu Bożemu lub Kościelnemu. Obrazą Boga,  raną zadaną Kościołowi i krzywdą, która człowiek sam sobie wyrządza.

15) Co nazywamy grzechem pierworodnym?

Pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga nazywamy grzechem pierworodnym., dosięga, on każdego człowieka i jest dziedziczny.

16) Co to jest grzech ciężki?

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

17) Co to jest grzech powszedni – lekki?

Grzech powszedni Jest to nieświadome i niedobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej.

18) Jakie są skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego?

Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba, i ściąga, na człowieka karę doczesną i wieczną. Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu śmiertelnego i ściąga na człowieka karę doczesną.

 

SAKRAMENTY ŚW.

22) Co to są sakramenty święte?

Sakramenty są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez nie daje On nam łaskę Bożą.

23) Podział sakramentów świętych.

Sakramenty św. dzielimy na:

 • Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu( Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy(Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych. Małżeństwo).
 • Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej ( Bierzmowanie, Eucharystia, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów ( Chrzest i pokuta).
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – chrzest, bierzmowanie, eucharystia
 • Sakramenty które wyciskają na duszy człowieka niezatarte znamię przynależności do Chrystusa – chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo

24) Czego Chrystus udziela w sakramentach św.?

Chrystus w Sakramentach św. daje nam łaskę uświęcającą i uczynkową.

 

CHRZEST

25) Co to jest Chrzest?

Chrzest, jest to Sakrament, przez który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego.

26) Jak w nagłym wypadku ochrzcić dziecko?

Sakramentu Chrztu św. udziela się przez polanie wodą głowy dziecka wymawiając równocześnie słowa: „N. ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

27) Co należy uczynić po dokonaniu chrztu?

Dziecko ochrzczone w obliczu śmierci lub niebezpieczeństwa należy przynieść do kościoła w celu uroczystego uzupełnienia ceremonii chrztu.

28) Jaką rolę spełniają rodzice chrzestni w czasie chrztu i po chrzcie?

W czasie chrztu rodzice chrzestni w imieniu dziecka wyznają wiarę. Po chrzcie św. rodzice chrzestni mają obowiązek pomagać wychowywać dziecko w wierze i wierności przykazaniom.

 

BIERZMOWANIE

29) Kto udziela Sakramentu Bierzmowania (kto jest szafarzem)?

Z reguły szafarzem jest ks. Biskup, a w szczególnych wypadkach kapłan delegowany.

30) Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina. aby wiarę swoją mężnie  wyznawał, bronił i według  niej żył.

31) Co chcę powiedzieć przez słowo WIERZĘ.

Wierzę, to:

 • uznaję istnienie Pana Boga;
 • słucham Jego słów, nauki, która zawarta jest w Piśmie św. i Tradycji;
 • stosuję ją w życiu zachowując przykazania;
 • apostołuję przez pomoc innym, by szli drogą wiary.

32) Co to znaczy: „mężnie wyznawać wiarę”?

Słowa te oznaczają wyznawanie wiary odważnie, śmiało, w każdej sytuacji i miejscu, przyznawanie się do swojej wiary, nawet gdyby za to groziło człowiekowi prześladowanie.

33) W jaki sposób chrześcijanin winien bronić swojej wiary?

Chrześcijanin broni wiary, gdy:

 • broni i troszczy się o świątynie, kaplice, krzyże i o to wszystko, co Bogu jest poświęcone;
 • broni ludzi prześladowanych za swoje przekonania religijne;
 • prostuje i wyjaśnia prawdy wiary tym, którzy ją znają niedokładnie;
 • prowadzi życie godne wyznawcy Chrystusa.

34) Kto może przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Sakrament Bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony i tylko raz w życiu. Aby godnie przyjąć Sakrament Bierzmowania należy być w stanie łaski uświęcającej, należy być człowiekiem wierzącym i praktykującym oraz pragnąć przyjąć i rozwijać dary płynące z tego Sakramentu.

35) Dlaczego przy Sakramencie Bierzmowania otrzymujemy nowe imię?

Zgodnie z pradawnym zwyczajem, przyjmując Sakrament Bierzmowania obieramy sobie nowe imię. spośród świętych, by nowy Patron był dla nas wzorem i orędownikiem za nami u Pana Boga.

36) Kto może być świadkiem Bierzmowania?

Świadkiem może być człowiek bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą. Świadkiem bierzmowania nie może być osoba, niewierząca, niepraktykująca swej wiary, żyjąca w związku niesakramentalnym.

37) Co czyni świadek w czasie Bierzmowania?

Dobrze jest jeśli świadkami przy bierzmowaniu są rodzice chrzestni. Kiedy ks. Biskup namaszcza czoło przyjmującego bierzmowanie – świadek kładzie prawą rękę. na prawym ramieniu bierzmowanego na znak że będzie go wspierał w życiu radą i pomocą. Będzie świadkiem nie tylko przyjętego sakramentu, ale również świadectwem życia chrześcijańskiego, zachęcać będzie bierzmowanego do pójścia w jego ślady.

38) Kiedy chrześcijanin otrzymuje w pełni umiejętność i moc Ducha ,Świętego?

Chrześcijanin umiejętność i moc Ducha Świętego otrzymuje w pełni w Sakramencie Bierzmowania, gdy Ks. Biskup wkłada ręce, namaszcza go Krzyżem św. wypowiadając równocześnie słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

39) Jaka powinna być odpowiedź bierzmowanego na słowa biskupa?

Bierzmowany odpowiada „Amen” na potwierdzenie, że będzie strzegł i rozwijał dar Ducha Świętego.

40) Co sprawia Duch Święty przez Sakrament Bierzmowania?

Duch Święty przez Sakrament Bierzmowania:

 • pomnaża i umacnia życie Boże chrześcijanina,
 • mocniej go jednoczy z Chrystusem i ludem Bożym,
 • udziela mu nadprzyrodzonej mocy do odważnego wyznawania wiary i szerzenia jej słowem i czynem czyli do apostolstwa,
 • udziela mu swoich darów.

41) Jakie są dary Ducha Świętego?

Wylicza się siedem darów Ducha Świętego. Uzdalniają nas do:

 • mądrości – wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie;
 • rozumu – łatwego przyjmowania natchnień Ducha Św.;
 • umiejętności – właściwego oceniania spraw ziemskich;
 • rady – właściwego rozwiązywania trudności życiowych;
 • męstwa – ponoszenia ofiar dla Boga i walki z szatanem;
 • pobożności – radosnej czci naszego Ojca;
 • Bojaźni Bożej – walki z grzechami, które zasmucają naszego Ojca.

42) Jakie zadania otrzymuje chrześcijanin w Sakramencie Bierzmowania ?

W Sakramencie Bierzmowania chrześcijanin otrzymuje zadania:

Świadczyć o Chrystusie (czyli apostołować) – mężnie wyznawać wiarę, bronić jej i według niej żyć.

43) W jaki sposób chrześcijanin może apostołować?

Chrześcijanin może apostołować przez przykład własnego życia, przez modlitwę, pouczające słowo, czynienie dobra, a także przez cierpienie i ofiarę.

 

EUCHARYSTIA

44) Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest to uczta, ofiara, dziękczynienie.

45) W jaki sposób Chrystus jest obecny we Mszy św.?

Chrystus we Mszy św. jest obecny:

 • pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie,
 • w Słowie Bożym,
 • w osobie celebrującego kapłana,
 • w zgromadzonym ludzie Bożym.

 

POKUTA

46) Co to jest sakrament pokuty?

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po popełnione chrzcie św..

47) Co to jest sumienie?

Sumienie jest zdolnością, która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła i jest naszym sędzią. Sumienie pozwala nam wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny. (Por. KKK 1781)

48) Kiedy spowiedź jest nieważna?

Spowiedź jest wtedy nieważna, gdy zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazywa się spowiedzią świętokradzką.

49) Co to jest: niebo, piekło, czyściec?

 1. a) Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” ( l J 3, 2), twarzą w twarz. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją; aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”.
  Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. (Por. KKK 1023, 1024).
 2. b) Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samo wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem „piekło”.
  Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność.
 3. c) Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych. Kościół nazywa „czyśćcem”. (Por. KKK 1030, 1031),

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

50) Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego,  daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała.

51) Kiedy należy przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych?

Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjąć, gdy człowiek ciężko choruje.

52) Co należy przygotować w domu chorego, gdy kapłan przychodzi udzielić Sakramentu Namaszczenia?

Należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem;
 • na stole: krzyżyk, dwie, świece, chleb, sól, watę, szklankę wody i wodę święconą.

 

SAKRAMENTALIA

53) Co to są Sakramentalia?

Sakramentalia „są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki przede wszystkim duchowe, a osiadają je przez modlitwę Kościoła” (KL 50). Tymi znakami świętymi są: błogosławieństwo i poświęcenia.

 

ŁASKA

54) Co to Jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar nadprzyrodzony, który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi.

55) Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków – potrzebnych do zbawienia.

 

CZŁOWIEK, WIARA, KOŚCIÓŁ

56) Kim jest człowiek?

Człowiek jest to najdoskonalsze stworzenie Boże na ziemi, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej, która jest rozumna, wolna i umie bezinteresownie kochać.

57) Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?

Człowiek otrzymał „Boże podobieństwo ” – nieśmiertelną duszę, dzięki której może myśleć tworzyć, wybierać między dobrem i złem, a nade wszystko kochać. Człowiek jest więc najdoskonalszym stworzeniem Boga stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna. Jest istotą rozumną i wolną.

58) Jaki jest plan Boga wobec człowieka?

Bóg kocha człowieka i pragnie go zbawić, zesłał na świat Swojego Syna, który nas odkupił od śmierci i dał nam nadzieję zbawienia.

59) Jaki sakrament usuwa grzech pierworodny?

Sakrament Chrztu świętego usuwa grzech pierworodny.

60) Czym jest wiara

Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga, który się objawia poprzez czyny i słowa. Wiara ma podwójny wymiar przylgnięcie do Osoby i do prawdy

61) Czy człowiek za pomocą rozumu może poznać Boga?

Obserwując ład i piękno świata oraz słuchając głosu swego sumienia, człowiek może poznać Boga jako przyczynę i cel wszystkiego.

62) Czym jest Tradycja?

Tradycja jest to nauczanie powierzone przez Chrystusa i Ducha Świętego Apostołom i przekazywane przez ich następców.

63) Co znaczy słowo wcielenie?

W czasie wybranym przez Boga, Jedyny Syn Ojca, stał się człowiekiem: nie tracąc boskiej natury, przyjął naturę ludzką.    

64) Czym jest Kościół?

Kościół jest założona przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości, mająca podwójny wymiar – ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa; zrzeszeniem widzialnym i wspólnotą duchową; wspólnotą na ziemi wyposażoną w dary niebieskie.

65) Jakie są podstawowe cechy Kościoła?

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski

66)   Dlaczego Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, bo ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, ożywiany jest jednym Duchem i żyje jedną nadzieją(866).

67) Co to znaczy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, bo jego Twórcą jest Najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia; Duch świętości go ożywia (867). Składa się wprawdzie z grzeszników, ale są oni wezwani do świętości (825).

68) Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, to znaczy, że głosi całość wiary; ma pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do każdego człowieka; obejmuje wszystkie czasy (868).

69) Co to znaczy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, to znaczy: jest zbudowany na fundamencie dwunastu Apostołów; jest niezniszczalny (Mt 16,18); w sposób nieomylny zachowuje prawdę; Chrystus nim kieruje przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w swoich następcach – papieżu i Kolegium Biskupów (869).

70) Czym jest roztropność?

Roztropność usposabia rozum praktyczny do odróżniania w każdych okolicznościach, prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego osiągnięcia (1835).

71.Czym jest sprawiedliwość?

Jest to stała i mocna wola oddania tego, co jest należne Bogu i bliźniemu (1836).

72.Czym jest męstwo?

Męstwo zapewnia nieugiętość i stałość w dążeniu do dobra (1837).

73.Czym jest wstrzemięźliwość?

Wstrzemięźliwość powściąga skłonność do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych (1838).

74.Czym są cnoty teologiczne?

Wiara, nadzieja i miłość nazywane są teologicznymi (lub boskimi), gdyż Bóg jest ich dawcą i celem i usposabiają one do życia w jedności z Trójcą Świętą (1840n).

75.Czym jest cnota wiary?

Dzięki tej cnocie wierzymy w Boga i w to wszystko, co nam objawił, a co Kościół podaje nam do wierzenia (1842).

76.Czym jest cnota nadziei?

Dzięki nadziei ze stałą ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia wiecznego i łask potrzebnych do jego osiągnięcia (1843).

77.Czym jest cnota miłości?

Dzięki cnocie miłości kochamy Boga ponad wszystko, a bliźnich, z miłości do Boga, jak siebie samych. Miłość jest „więzią doskonałości” (Kol 3,14); źródłem i kresem wszystkich cnót (1844; 1827).